BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 Số: 175/TB-ĐHTCM-QLĐT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư hoăn xét tốt nghiệp, xét tốt nghiệp sớm/muộn so với tiến độ

đợt 3 năm 2022 đối với sinh viên các khóa đào tạo

tŕnh độ đại học và cao đẳng chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ/ĐHTCM ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học h́nh thức chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing”; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 717/QĐ/ĐHTCM ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ- ĐHTCM ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành “Quy định đào tạo cao đẳng h́nh thức chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính – Marketing”;

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022, Trường sẽ căn cứ vào các điều kiện xét tốt nghiệp theo quy chế đào tạo và quy định chuẩn đầu ra chương tŕnh đào tạo để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đào tạo tŕnh độ đại học và cao đẳng chính quy. Nhằm giải quyết cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng hoăn tham gia xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung b́nh chung tích lũy và hạng tốt nghiệp hoặc sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp sớm/muộn so với tiến độ khóa học vào đợt 3 năm 2022, Nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung thực hiện như sau:

1.                 Đối tượng đăng kư:

1.1. Trường hợp hoăn xét tốt nghiệp: Sinh viên tŕnh độ đại học và cao đẳng chính quy thuộc các khóa 16D, 17D, 18D, 19D, LTDH12, LTDH13, LTDH14, LTDH15, LTDH16, C17, 18C, 19C (chương tŕnh chuẩn, chương tŕnh đặc thù, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần, liên thông đại học chính quy) có đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng hoăn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022.

Lưu ư: Thời gian xin hoăn công nhận tốt nghiệp không vượt quá một năm tính từ thời điểm sinh viên có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Khi hết thời hạn hoăn công nhận tốt nghiệp, Trường xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ở kỳ xét tốt nghiệp sau.

1.2.          Trường hợp xét tốt nghiệp sớm so với tiến độ: Sinh viên tŕnh độ đại học chính quy có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học (khóa 20D, LTDH17).

1.3.      Trường hợp xét tốt nghiệp đối với sinh viên thi hành nghĩa vụ quân sự của các khóa học đă hết hạn đào tạo: Sinh viên tŕnh độ đại học, cao đẳng chính quy do thi hành nghĩa vụ quân sự nhập học trở lại và đă hoàn thành các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp.

2.             Thời hạn đăng kư: từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023.

3.                  Quy tŕnh đăng kư:

3.1.      Trường hợp hoăn xét tốt nghiệp:

Bước 1: Sinh viên truy cập website https://pdt.ufm.edu.vn (Tên đăng nhập: mă số sinh viên, Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên uis.ufm.edu.vn), vào mục Tốt nghiệp à Đăng kư hoăn xét tốt nghiệp.

Bước 2: Sau khi sinh viên đọc kỹ nội dung ”Lưu ư về điều kiện được đăng kư hoăn xét tốt nghiệp” à bấm Đăng kư để hoàn thành việc đăng kư.

Lưu ư: Sinh viên phải bảo mật tài khoản cá nhân và chịu trách nhiệm về kết quả đăng kư của ḿnh.

3.2.          Trường hợp xét tốt nghiệp sớm so với tiến độ; xét tốt nghiệp đối với sinh viên thi hành nghĩa vụ quân sự của các khóa học đă hết hạn đào tạo:

Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp cho Pḥng Quản lư đào tạo tại các cơ sở đào tạo (Mẫu tải tại uis.ufm.edu.vn, mục “Các loại mẫu đơn” à “Đơn đề nghị”).

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho sinh viên, đề nghị các Khoa đào tạo, cố vấn học tập và sinh viên liên quan thực hiện nội dung công việc và thời hạn trong thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa: NN, TĐGKDBĐS, KTKT, QTKD, CNTT, MK, TCNH, TM, DL, THQ, KTL;

- Pḥng TTGD;

- Thông báo SV;

- Website UIS;

- Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến