Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú:
- Tân SV phải hoàn thành học phí và được xác nhận mới đăng nhập được vào trang nàu
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
 
 
THÔNG BÁO ĐANG SỬ DỤNG

Thông báo v/v ký sổ gốc và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trình độ đại học, hình thức chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (25/11/2022 13:25:30)

Dự kiến danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (17/11/2022 09:47:02)

Thông báo v/v thực hiện thời khóa biểu học tập và giải quyết đăng ký học phần trực tuyến đối với sinh viên các khóa đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học chính quy học kỳ 1 năm 2023 (14/11/2022 14:42:31)

Thông báo v/v giải quyết cho sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy đăng ký học trước các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ học kỳ 1 năm 2023 (02/11/2022 15:20:50)

Thông báo v/v thực hiện thời khóa biểu đối với sinh viên khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy và đăng ký học phần đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông trình độ Đại học chính quy học kỳ 1 năm 2023 (02/11/2022 15:19:32)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm 2023 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (02/11/2022 15:17:02)

Thông báo v/v đăng ký làm Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đối với sinh viên các khóa trình độ cao đẳng chính quy (02/11/2022 15:15:18)

Thông báo v/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy (02/11/2022 15:14:16)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 (25/10/2022 13:31:42)

Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2023 (25/10/2022 08:46:32)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong năm 2023 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (11/10/2022 14:46:45)

Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2022 trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHTCM ngày 28/9/2022) (28/09/2022 11:41:53)

Quy định về xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2022 trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-ĐHTCM ngày 09/9/2022) (28/09/2022 11:40:21)