Buildings
Buildings
TỔNG QUAN VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1. Quá trình thành lập
- Ngày 20/03/1999, Phòng Quản lý đào tạo được thành lập, ban hành kèm theo Quyết định số 42/MKT-TCCB của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Marketing. - Năm 2004, nhà trường được Chính phủ quyết định nâng cấp thành trường Đại học bán công Marketing. Ngày 27/5/2004, Phòng Quản lý đào tạo được thành lập, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ - ĐHMKT/TC của Hiệu trưởng trường Đại học bán công Marketing.
- Năm 2009, Trường được Chính phủ quyết định đổi tên trường Đại học bán công Marketing thành trường Đại học Tài chính – Marketing. Ngày 13/10/2010, phòng Quản lý đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1607/QĐ-ĐHTCM của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing.
- Năm 2017, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính – Marketing theo Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/9/2017, phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan sáp nhập vào phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Tài chính – Marketing theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHTCM của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing.
2. Chức năng
- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các mảng công tác về tuyển sinh và quản lý đào tạo đối với toàn bộ các hệ và bậc đào tạo chính quy của Trường.
- Giúp Ban Giám hiệu trong việc tổ chức, quản lý công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.
3. Nhiệm vụ cụ thể
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đề xuất điều chỉnh các chương trình đào tạo hiện có của Trường.
- Làm đầu mối tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Trường. Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo giữa Trường và các trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
- Đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo, phối hợp với các khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Trường.
- Làm đầu mối xây dựng, sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện các quy chế đào tạo hệ chính quy của Trường.
- Làm đầu mối triển khai thực hiện công tác cố vấn học tập, tổ chức biên tập và phát hành sổ tay cố vấn học tập và các tài liệu giới thiệu về công tác tuyển sinh và các ngành nghề đào tạo của Trường.
- Xây dựng và điều hành kế hoạch đào tạo hàng năm cho các khóa đào tạo hệ chính quy của Trường, xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập từng học kỳ; Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần, thông báo cho sinh viên các lớp về việc thay đổi thời khóa biểu đột xuất.
- Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hệ chính quy bậc cao đẳng, đại học, liên thông đại học, văn bằng 2 hàng năm bao gồm: xây dựng Đề án tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, thi tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và các nội dung liên quan khác; thực hiện bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác theo quy định hiện hành.
- Quản lý, cấp phát văn bằng các bậc đào tạo hệ chính quy của Trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy định của Trường.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp các khóa đào tạo cao đẳng, đại học, liên thông đại học, văn bằng 2 hệ chính quy của Trường.
- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Trường về đào tạo hệ chính quy. Theo dõi việc thực hiện quy chế đào tạo của các đơn vị thuộc Trường. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên.
- Làm thường trực hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, xét học vụ đối với sinh viên hệ chính quy vả tham gia các Hội đồng khác theo quy định.
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản,… liên quan đến công tác đào tạo; tiếp nhận các đơn từ, văn bản đề nghị của sinh viên, nghiên cứu đề xuất trình Hiệu trưởng giải quyết việc chuyển ngành, chuyển trường, học song ngành, bảo lưu kết quả học tập của sinh viên. Ký xác nhận, cấp các loại giấy tờ liên quan đến việc học tập của sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị. Xác minh tính hợp pháp của các văn bằng tốt nghiệp do Trường cấp. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên hệ chính quy.
- Tính khối lượng giảng dạy của từng bộ môn và từng khoa, và các chế độ về công tác giảng dạy, ký xác nhận thanh quyết toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên; quản lý việc ký kết hợp đồng thỉnh giảng và tham gia các hoạt động đào tạo giữa các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân bên ngoài. - Phối hợp với các đơn vị bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, giảng đường.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất vá các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.
- Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng khác thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Các thành tích, danh hiệu đạt được:
Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Quyết định
2008 – 2009 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 360/QĐ-ĐHTCM ngày 11/09/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
2009 – 2010 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1048/QĐ-ĐHTCM ngày 31/08/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
2009 – 2010 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 2957/QĐ-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chín
2010 – 2011 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 2761/QĐ-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính
2011 – 2012 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 3304/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính
2012 – 2013 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 264/QĐ-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính
2013 – 2014 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2014 – 2015 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1416/QĐ-ĐHTCM ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing
2017 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 955/QĐ-BTC ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
2018 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1197/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2019 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 119/QĐ-ĐHTCM ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
2020 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 260/QĐ-ĐHTCM ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
2021 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 239/QĐ-ĐHTCM ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
2022 Tập thể lao động xuất sắc Thông báo số 97/TB-ĐHTCM ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing
Hình thức khen thưởng:
Năm Danh hiệu thi đua Quyết định
2008 – 2009 Cờ thi đua của Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Cờ thi đua dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc nhiệm vụ phục vụ giảng dạy trong năm học
2010 – 2011 Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Số 3921/QD - UBND ngày 17/08/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Tp. HCM
2010 – 2011 Bằng khen Thủ tướng chính phủ Quyết định 633/QĐ – TTg ngày 29/05/2012 của Thủ tướng chính phủ
2012 Bằng khen Bộ Tài chính nước CHDCND Lào Bộ Tài chính Lào tặng bằng khen có thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Tài chính lào theo Quyết định số 656/BTC ngày 09/3/2012
2019 Bằng khen Bộ Tài chính Quyết định số 831/QĐ-BTC ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2021 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2022 Bằng khen Liên đoàn lao động TP. HCM Quyết định số 88/QĐKT-LĐLĐ ngày 12/10/2022 của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh
5. Nhân sự, phân công
Nhân sự của phòng gồm 16 người, 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 14 chuyên viên, chia làm 5 bộ phận:
- Tổ chương trình chất lượng cao
- Tổ Công nghệ - tuyển sinh – tốt nghiệp
- Tổ Lịch giảng - Thời khóa biểu
- Tổ Tiếp sinh viên – Văn thư
- Tổ Quản lý văn bằng – Đảm bảo chất lượng