Buildings
THỐNG KÊ SỬ DỤNG PHÒNG HỌC
Học kỳ - Năm học
select
Tuần 
select
Từ ngày 26/02/2024  đến ngày 03/03/2024
Cơ sở
select
select
Buổi học
select
Lớp học theo thời khóa biểu Lớp học bù
  Lớp ngoài hệ thống UIS