Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú:
- Tân SV phải hoàn thành học phí và được xác nhận mới đăng nhập được vào trang này
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THÔNG BÁO ĐANG SỬ DỤNG

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 3 năm 2023 (06/06/2023 14:51:43)

Thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp, đăng ký xét tốt nghiệp vượt tiến độ, chậm tiến độ đào tạo, hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2023 (25/05/2023 16:21:56)

Thông báo v/v đăng ký làm Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên các khóa trình độ cao đẳng chính quy (18/05/2023 08:20:25)

Thông báo v/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy (18/05/2023 08:19:24)

Thông báo v/v giải quyết cho sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy đăng ký học trước các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ học kỳ 2 năm 2023 (22/03/2023 16:09:56)

Thông báo v/v thực hiện thời khóa biểu đối với sinh viên khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy và đăng ký học phần đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông trình độ Đại học chính quy học kỳ 2 năm 2023 (22/03/2023 16:05:47)

Thông báo v/v đăng ký các học phần chuyên môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (22/03/2023 16:03:25)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2023 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (22/03/2023 16:01:49)

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2023 (30/01/2023 08:35:24)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 (25/10/2022 13:31:42)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong năm 2023 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (11/10/2022 14:46:45)

Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2022 trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHTCM ngày 28/9/2022) (28/09/2022 11:41:53)