Buildings
VĂN BẢN
Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023) (ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-ĐHTCM ngày 10/11/2023)

Xem Quy định