Buildings
VĂN BẢN
Ban hành phụ lục các tiêu chí và tiêu chí khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên khuyết tật hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-ĐHTCM ngày 21/11/2023)

Xem Phụ lục