Buildings
VĂN BẢN
Quyết định ban hành Danh mục học phần tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (Blended Learning) trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3346/QĐ-ĐHTCM ngày 12/12/2023)

Xem Quyết định