Buildings
BIỂU MẪU
Các loại mẫu đơn sinh viên thường sử dụng

Các mẫu đơn liên quan đến quản lý đào tạo

+ Đơn đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên

+ Đơn đăng ký học trước học phần trong CTĐT Thạc sĩ

+ Đơn khiếu nại

+ Đơn xin thôi học

+ Đơn xin chuyển trường

+ Đơn xin rút bớt học phần (Tín chỉ)

+ Đơn xin rút học phần kỹ năng mềm

+ Đơn xin mở lớp học phần kỹ năng mềm

+ Đơn xin bảo lưu

+ Đơn xin tiếp tục học

+ Đơn xin tiếp tục học (Sớm 1 học kỳ)

+ Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

+ Đơn đề nghị

+ Đơn xin mở lớp học phần (Sinh viên cần đánh máy danh sách mở lớp học phần đính kèm theo đơn này để trong trường hợp được giải quyết mở lớp học phần, Nhà trường thuận tiện trong việc nhập dữ liệu đăng ký vào hệ thống)

+ Đơn xác nhận học phần tương đương/thay thế

+ Đơn xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh

+ Đơn xét miễn kiểm tra, đánh giá trình độ Anh văn đầu vào, Tin học đầu vào

+ Mẫu đơn xin giữ lớp học phần đã đăng ký

Các mẫu đơn liên quan đế chế độ, chính sách

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Đối tượng người dân tộc, hộ nghèo)

+ Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (Đối tượng người dân tộc rất ít người)

+ Đơn đề nghị hỗ trợ học phí (Sinh viên nghèo vượt khó học tập)

+ Đơn đề nghị miễn giảm học phí

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội tại trường

+ Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

+ Đơn xin rút học phí dư

Các mẫu đơn liên quan đến thực tập

+ Nhận xét của đơn vị thực tập