Buildings
TIN TỨC
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2023 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù

GHI CHÚ:

1. DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 20D (20DKS, 20DQN, 20DLH, 20DSK) CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ THUỘC KHOA DU LỊCH:

          Nhà trường dự kiến tổ chức học phần Thực hành nghề nghiệp 2 (THNN2) của HK2 2023 (đi tour) từ ngày 15/5 - 04/6/2023 (3 tuần). Để các đơn vị có cơ sở chuẩn bị và lên kế hoạch tổ chức đợt thực tập được chu đáo, Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc khóa 20D Khoa Du lịch khi đăng ký học phần Thực hành nghề nghiệp 2 tại đợt đăng ký HK2 2023 cần phải chắc chắn về việc đăng ký học phần của mình.

        Nhà trường sẽ chốt danh sách sinh viên đăng ký ngay khi kết thúc thời gian đăng ký học phần của sinh viên khóa 20D và công nhận chính thức kết quả đăng ký học phần của sinh viên (chỉ áp dụng cho HP THNN2, các học phần còn lại xử lý theo theo TB đăng ký học phần). Nhà trường sẽ sử dụng danh sách sinh viên đăng ký này để lên kế hoạch tổ chức chuyến đi cho sinh viên.

          Những sinh viên chưa chắc chắn hoặc không có nhu cầu đăng ký học phần THNN2 tại HK2 2023 có thể đăng ký ở các học kỳ tiếp theo (nếu đáp ứng số lượng và điều kiện mở lớp). Tuy nhiên việc này sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiến độ đào tạo theo kế hoạch của sinh viên. Đề nghị sinh viên cân nhắc kỹ để hoàn thành tốt khóa học của mình.

2. DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 21DSK, 21DLH CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ THUỘC KHOA DU LỊCH:

Đối với sinh viên các lớp 21DSK, 21DLH, Nhà trường dự kiến thực hiện đi Tour thực hành nghề nghiệp 1 từ ngày 07/8-14/8/2023 (tuần 32 - 33) của học kỳ. Sinh viên cần cân nhắc khi đăng ký các học phần có thời gian kết thúc học phần trong thời gian này.

Xem Thông báo