Buildings
TIN TỨC
Thông báo về việc cảnh báo học tập học kỳ 1 năm 2024 đối với sinh viên các khóa 21D, 22D, 23D trình độ đại học chính quy không thực hiện đăng ký học phần, không thực hiện thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2024

Xem thông báo

Lưu ý: 

1.Sinh viên đăng nhập tài khoản sinh viên tại website https://uis.ufm.edu.vn để xem dự kiến kết quả xử lý học vụ trường hợp không thực hiện đăng ký học phần, không thực hiện thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2024.


2.Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng nêu trên thực hiện các thủ tục về nghỉ học tạm thời, thôi học được quy định tại Điều 23 của Quy chế đào tạo hiện hành trước ngày 24 tháng 02 năm 2024 để đảm bảo quyền lợi học tập. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ ký ban hành quyết định chính thức về cảnh báo học tập học kỳ 1 năm 2024 đối với các sinh viên nêu tại mục 1 vào ngày 28 tháng 02 năm 2024.


3.Sinh viên thuộc diện CÓ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN – thuộc nhóm các học phần không tham gia tính khối lượng kiến thức tích lũy, các loại điểm trung bình chung học kỳ cũng lưu ý làm thủ tục về nghỉ học tạm thời, thôi học được quy định tại Điều 23 của Quy chế đào tạo hiện hành trước ngày 24 tháng 02 năm 2024 để đảm bảo quyền lợi học tập. Những trường hợp này sẽ bị xử lý học vụ khi có kết quả điểm học kỳ 1 năm 2024.

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học chính quy học kỳ 2 năm 2024 (01/03/2024 15:16:00)

Thông báo về việc kiểm dò danh sách DỰ KIẾN sinh viên Khóa 20D, 21D, 22D và 23D trình độ đại học được cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 3 năm 2023 (01/03/2024 13:45:00)

Thông báo về việc giải quyết đăng ký học phần đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy học ghép với thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2024 của các khóa trình độ đại học hình thức chính quy (29/02/2024 14:42:00)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (29/02/2024 13:10:00)

Danh sách phân bổ sinh viên học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 5) học kỳ 1 năm 2024 (sinh viên khóa 23D chương trình chuẩn ngành Quản trị kinh doanh và sinh viên học ghép cùng đợt học 5) (29/02/2024 08:49:00)

Trang [1] 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối