Buildings
VĂN BẢN

Quy trình tổ chức Thời khóa biểu và đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy (04/05/2024 13:14:00)

Quyết định v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-ĐHTCM ngày 02/5/2024) (03/05/2024 16:10:00)

Quyết định v/v bổ sung kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Trường tổ chức vào việc xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ phục vụ công tác công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 04/4/2024) (05/04/2024 10:12:00)

Danh sách công nhận học phần tương đương giữa chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Marketing và các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có ký kết thỏa thuận với Trường (ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 08/3/2024) (13/03/2024 12:15:00)

Quy định công tác cố vấn học tập, hỗ trợ người học và định hướng nghề nghiệp đối với sinh viên đại học hình thức chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHTCM ngày 12/3/2024) (13/03/2024 12:12:00)

Quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHTCM ngày 29/02/2024) (01/03/2024 10:58:00)

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần (01/02/2024 08:15:00)

Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên chương trình tài năng hình thức chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-ĐHTCM ngày 16/01/2024) (17/01/2024 08:19:00)

Quyết định ban hành Danh mục học phần tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (Blended Learning) trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3346/QĐ-ĐHTCM ngày 12/12/2023) (20/12/2023 10:52:00)

Danh mục Học phần tương đương - Học phần thay thế của các khóa trình độ đại học chính quy (Từ Khóa 17D - 23D) (08/12/2023 15:42:00)