Buildings
VĂN BẢN

Quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHTCM ngày 29/02/2024) (01/03/2024 10:58:00)

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần (01/02/2024 08:15:00)

Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên chương trình tài năng hình thức chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-ĐHTCM ngày 16/01/2024) (17/01/2024 08:19:00)

Quyết định ban hành Danh mục học phần tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (Blended Learning) trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3346/QĐ-ĐHTCM ngày 12/12/2023) (20/12/2023 10:52:00)

Danh mục Học phần tương đương - Học phần thay thế của các khóa trình độ đại học chính quy (Từ Khóa 17D - 23D) (08/12/2023 15:42:00)

Ban hành phụ lục các tiêu chí và tiêu chí khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên khuyết tật hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-ĐHTCM ngày 21/11/2023) (05/12/2023 08:20:00)

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-ĐHTCM ngày 25/9/2023) (05/12/2023 08:18:00)

Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023) (ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-ĐHTCM ngày 10/11/2023) (10/11/2023 16:03:00)

Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 chương trình cử nhân tài năng trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2724/QĐ-ĐHTCM ngày 12/10/2023) (17/10/2023 15:34:00)

Quy định về xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2023 chương trình cử nhân tài năng trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (ban hành Kèm theo Quyết định số 2723/QĐ-ĐHTCM ngày 12/10/2023) (17/10/2023 15:31:00)