Buildings
VĂN BẢN

Chương trình đào tạo khóa 23D trình độ Đại học chính quy (Đang cập nhật) (26/04/2023 13:53:40)

Chương trình đào tạo khóa 22D trình độ Đại học chính quy (Đang cập nhật) (26/04/2023 13:39:23)

Quy định đào tạo Kỹ năng mềm tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi) (ban hành kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHTCM ngày 05/5/2023 (21/03/2023 09:33:16)

Quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHTCM ngày 30/12/2022) (14/03/2023 14:00:38)

Quy định xét học theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đào tạo theo tín chỉ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học chính quy theo tín chỉ 1329/QĐ-ĐHTCM (ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHTCM ngày 24/02/2023) (27/02/2023 08:23:41)

Quyết định 2033/QĐ-ĐHTCM ngày 08/8/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo (Quyết định 1329/QĐ-ĐHTCM ngày 16/7/2021 và Quyết định 1421 ngày 30/5/2022 ) trình độ đại học chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021) (16/02/2023 10:26:58)

Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2023 (24/10/2022 13:54:26)

Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2022 trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHTCM ngày 28/9/2022) (28/09/2022 11:37:15)

Quy định về xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2022 trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-ĐHTCM ngày 09/9/2022) (28/09/2022 11:35:45)

Quy chế công tác sinh viên Nội trú và Nội quy Ký túc xá (ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHTCM và 1725/QĐ-ĐHTCM ngày 5/7/2022) (08/07/2022 09:47:29)