Buildings
VĂN BẢN

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần (01/02/2024 08:15:00)

Quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHTCM ngày 30/12/2022) (14/03/2023 14:01:00)

Quyết định 2033/QĐ-ĐHTCM ngày 08/8/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo (Quyết định 1329/QĐ-ĐHTCM ngày 16/7/2021 và Quyết định 1421 ngày 30/5/2022 ) trình độ đại học chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021) (16/02/2023 10:27:00)

Quyết định 1421/QĐ-ĐHTCM ngày 30/5/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo (Quyết định 1329/QĐ-ĐHTCM ngày 16/7/2021) trình độ đại học hình thức chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2021) (30/05/2022 16:06:00)

Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM ngày 14/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường ĐH Tài chính - Marketing (Quyết định số 781/QĐ-ĐHTCM ngày 06/6/2017) và Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH Tài chính - Marketing (Quyết định số 1917/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2018) (15/03/2022 14:28:00)

Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-ĐHTCM ngày 16/7/2021) (15/09/2021 09:11:00)

Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính - Marketing (cập nhật năm 2019) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 25/10/2019) (01/11/2019 10:35:00)

Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (dành cho các khóa tuyển sinh trước năm 2017) (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TCHQ ngày 12/01/2016) (02/10/2018 15:36:00)

Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing (Áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2017) (Ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ-ĐHTCM ngày 06/3/2018) (04/05/2018 13:48:00)

Quy định tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-ĐHTCM ngày 26/9/2017) (26/09/2017 13:42:00)