Buildings
VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 chương trình cử nhân tài năng trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2724/QĐ-ĐHTCM ngày 12/10/2023)

Xem Hướng dẫn