Buildings
VĂN BẢN
Quy định về xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2023 chương trình cử nhân tài năng trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (ban hành Kèm theo Quyết định số 2723/QĐ-ĐHTCM ngày 12/10/2023)

Xem Quy định